terms & conditions

Algemene Voorwaarden
(Terms and conditions in English available soon)

Identiteit van ondernemer
handelsnaam | Studio Nuy van Noort
vestigingsadres | Spaarndammerdijk 178, 1013 ZS, Amsterdam
telefoonnummer | +31 (0)6 41323168
e-mail | info@vouwwow.nl
KvK nummer | 52087859
BTW nummer | NL850294678B01

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Nuy van Noort en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studio Nuy van Noort en afnemer. Studio Nuy van Noort heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 2. Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Studio Nuy van Noort gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Nuy van Noort niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  –      de prijs inclusief belastingen;
  –      de eventuele kosten van aflevering;
  –      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 3. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Studio Nuy van Noort zijn vrijblijvend.
 4. Een overeenkomst tussen Studio Nuy van Noort en de afnemer komt eerst tot stand nadat Studio Nuy van Noort de bestelling van de afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk, via domeinnamen van Studio Nuy van Noort heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Studio Nuy van Noort met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.
 5. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van de afnemer en de schriftelijke, e-mail bevestiging van Studio Nuy van Noort is uitsluitend deze bevestiging bindend.
 6. Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de afnemer Studio Nuy van Noort hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in de door Studio Nuy van Noort aan de afnemer verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de afnemer aan Studio Nuy van Noort worden gemeld.

3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Nuy van Noort onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van de afnemer en de schriftelijke, e-mail bevestiging van Studio Nuy van Noort is uitsluitend deze bevestiging bindend.
 4. Studio Nuy van Noort treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Studio Nuy van Noort daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
 2. De klant dient Studio Nuy van Noort hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling dient door Studio Nuy van Noort ontvangen te zijn. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door Studio Nuy van Noort, waarbij Studio Nuy van Noort het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Studio Nuy van Noort retourneren, conform de door Studio Nuy van Noort verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Studio Nuy van Noort dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 6. Studio Nuy van Noort behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.
 7. Studio Nuy van Noort kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Studio Nuy van Noort dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  –      die door Studio Nuy van Noort tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
  –      die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

5. Prijs en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden op de orderbevestiging vermeld. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één artikel wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.
 2. De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Studio Nuy van Noort de betaling ontvangt.
 3. De afnemer voldoet de betalingen volgens Ideal, Paypal of overschrijving. De bestelling wordt pas verstuurd wanneer de betaling door Studio Nuy van Noort is ontvangen. De afnemer betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van Studio Nuy van Noort binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.
 4. Voor de verzending van de artikelen brengt Studio Nuy van Noort mogelijk een bijdrage in de verzendkosten in rekening. Indien Studio Nuy van Noort verzendkosten in rekening brengt, staat dit duidelijk bij het artikel of bij de bestelling omschreven.
 5. Bij wanbetaling door de afnemer zijn de wettelijke bepalingen hieromtrent van toepassing. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Studio Nuy van Noort behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Levering en uitvoering

 1. Studio Nuy van Noort zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het Studio Nuy van Noort kenbaar heeft gemaakt.
 3. Studio Nuy van Noort heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De bij de artikelen vermelde leveringstermijn gaat in zodra Studio Nuy van Noort de betaling van de klant heeft ontvangen.
 5. De leveringstermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. In dat geval is de afnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 6. Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de afnemer komen.
 7. Wanneer een bestelling niet bij de afnemer is afgeleverd, maar wél door Studio Nuy van Noort is verzonden, wacht Studio Nuy van Noort voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze 2 weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door de expediteur alsnog worden afgeleverd.
 8. De afnemer wordt verzocht het geleverde artikel direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
 9. Indien de bestelde producten niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn, dan meldt Studio Nuy van Noort dit via een e-mail aan de afnemer. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het recht op restitutie van het inzake de koop aan Studio Nuy van Noort betaalde bedrag. In geval van een dergelijke ontbinding zal Studio Nuy van Noort het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Nuy van Noort tot het moment van bezorging aan de afnemer. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Studio Nuy van Noort verschuldigd heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de afnemer. Het risico van de eventuele retourzending van artikelen is voor de afnemer.
 11. Het is Studio Nuy van Noort toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Studio Nuy van Noort brengt de afnemer onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Studio Nuy van Noort is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 8. Conformiteit en Klachtenregeling

 1. Studio Nuy van Noort staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De op de website afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm van de afnemer. Studio Nuy van Noort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit de website van Studio Nuy van Noort.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Nuy van Noort, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij Studio Nuy van Noort ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Nuy van Noort binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Klachten kunnen worden gericht aan:
  Studio Nuy van Noort | Spaarndammerdijk 178 | 1013 ZS Amsterdam | info@vouwwow.nl | + 31 6 41323168

9. Merknaam en copyright

 1. Het is de afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de door Studio Nuy van Noort in het handelsverkeer gebezigde merk- en handelsnaam, alsmede het logo zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Nuy van Noort.
 2. Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Studio Nuy van Noort zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Studio Nuy van Noort noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
 3. Studio Nuy van Noort heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
 4. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Nuy van Noort gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

 10. Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

 

.